BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Skład Starachowickiej Rady Seniorów wg. stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Starachowicka Rada Seniorów III Kadencji

Specyfika Działalności Starachowickiej Rady Seniorów

            Starachowicka Rada Seniorów została powołana uchwałą z dnia 29 sierpnia 2014 roku, na postawie art 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Starachowicka Rada Seniorów liczy obecnie 15 członków. Składa się z przedstawicieli organizacji reprezentujących środowiska seniorów oraz przedstawicieli seniorów.

Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym Gminy Starachowice w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz. Rada współpracuje z instytucjami i organizacjami na szczeblu krajowym.

Dzięki działaniom członków Rady realizowane są następujące zadania :

1. Bieżąca współpraca z Prezydentem Miasta Starachowice oraz Radą Miejską w Starachowicach.

2. Integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz.

3. Profilaktyka i promocja zdrowia seniorów.

4. Przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu.

5. Zapewnienie seniorom dostępu do edukacji i kultury.

6. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

7. Podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie potencjału seniorów.

8.Wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych.

9.Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Starachowice oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów działającymi na terenie kraju.

10.Dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych.

 1. Budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.
 2. Program szczepień przeciwko grypie dla osób 60+ dla mieszkańców Gminy.

            Od początku działalności Rada realizowała wiele przedsięwzięć, które miały duży wpływ polepszenie sytuacji starachowickich seniorów. Opiniowała i współpracowała przy realizacji projektu ministerialnego „Dom Senior-WIGOR” w Starachowicach, współuczestniczyła w realizacji projektu Gminy Starachowice pn. „Starachowice Bezpieczne w Praktyce”. Była inicjatorem wprowadzenia tzw. „Kopert Życia”. Brała aktywny udział w organizacji „Dni Starachowic”. Organizuje corocznie Starachowicki Dzień Seniora. Brała udział w debacie międzypokoleniowej pn. „Seniorzy kontra Juniorzy”. Złożyła wniosek do władz Gminy Starachowice o budowę Kolumbarium na cmentarzu komunalnym oraz o montaż tzw. przysiadaków dla osób starszych. Współorganizowała „Międzypokoleniowe Kolędowanie Pod Skałkami”. Przeprowadziła konsultacje w formie ankiet wśród osób starszych i sporządziła analizę wniosków, które zostały przedstawione władzom Gminy Starachowice. Rada była inicjatorem wprowadzenia Programu szczepień przeciwko grupie dla osób 60+.

Skład Starachowickiej Rady Seniorów III kadencji na lata 2022-2026 wraz z nazwami organizacji, które Radni reprezentują:

 1. Czesław Biniewicz - Alternatywny Klub Seniora,

 2. Adam Buchelt - Przedstawiciel osób starszych,

 3. Bożena Cyran - Przedstawiciel osób starszych,

 4. Iwona Dziubińska-Czerko - Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział Starachowice,

 5. Marek Dzwonek - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów w Starachowicach,

 6. Jerzy Gabzdyl - Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne,

 7. Mirosław Głuchowski - ZHP Harcerski Krąg Seniorów Łysica „Żubry”,

 8. Zygmunt Grunt - Powiatowa Organizacja Ligi Obrony Kraju w Starachowicach,

 9. Dorota Jantos - Uniwersytet Trzeciego Wieku,

 10. Bożena Maciąg - Klub Senior + „Niezapominajka”,

 11. Joanna Elżbieta Matysek - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”,

 12. Halina Olszewska - Dzienny Dom Senior +,

 13. Stefan Paprot - Klub Seniora „Jesienny Listek”,

 14. Elżbieta Sokół - Klub Seniora „Jarzębinka”,

 15. Adam Wyrębkiewicz - Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Przewodniczący Starachowickiej Rady Seniorów - Mirosław Głuchowski

Wiceprzewodniczący Starachowickiej Rady Seniorów - Iwona Dziubińska-Czerko

 

Starachowicka Rada Seniorów

Starachowicka Rada Seniorów jest organem doradczym i konsultacyjnym, a jej celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród osób starszych, funkcjonujących w społeczności lokalnej oraz działalność na rzecz osób starszych. Rada składa się z przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby starsze i osób działających na rzecz osób starszych. Kadencja Rady trwa cztery lata, a 15 członków Rady to mieszkańcy Starachowic. Środowisko senioralne w naszym mieście, dzięki działaniom członków Rady, ściśle współpracuje z Prezydentem Miasta Starachowice oraz Radą Miejską w Starachowicach. Skutkuje to podejmowaniem wielu działań mających na celu polepszenie warunków życia seniorów w naszym mieście. Dzięki Starachowickiej Radzie Seniorów wydawane są opinie służące rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, a jej członkowie współpracują z organizacjami i instytucjami społecznymi oraz wymieniają doświadczenia z Radami Seniorów działającymi na terenie kraju.

 

 

 

Author: Paulina Koczubiej

Szybki kontakt:

Domu Senior-Wigor "Manhattan"
al. Armii Krajowej 28
27-200 Starachowice
nr tel. 668-216-211
e-mail seniorzy@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept